مقالات برچسب دار مدیریت دانش

مزایای مدیریت دانش

14 مزیت مهم مدیریت دانش

مزایای مدیرت دانش امروزه بر کسی پوشیده نیست. دانش، یک منبع کلیدی و اساسی در هر سازمان است. انسانهای با دانش بیشتر، بهتر میتواند عملکرد بهتر و قدرتمندانه تری خواهند داشت. امروزه دانش تنها یک سرمایه نیست بلکه ٬ مهم ترین سرمایه برای سازمانها دانش و مدیریت آن است. بنابراین، سازمانها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوتی نسبت به مسائل سازمان و کارکنان هستند. حفظ کارمندان و افزایش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیین کننده ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار برای شرکت دارد. بنابراین همانند مدیریت منابع فیزیکی مانند پول، مدیریت دانش نیز باید بخشی از راهبرد های سازمان قرار بگیرد.

ادامه مطلب