افزایش مشتری بالقوه

افزایش مشتری

امروزه رفتار مشتریان نسبت به سه دهه اخیر تفاوت های بسیاری داشته است.اگر در گذشته کسب و کار ها در گفتگو های تلفنی یا گپ و گفت های عامیانه ، شناخته میشدند، امروزه ،ابزارهای مختلف آنلاین و آفلاین،علاوه بر معرفی این کسب و کارها، منعکس کننده بازخوردهای مثبت و منفی مشتریان از آنها هستند.به این شکل تعامل مشتریان با یکدیگر و شرکتها، شکل پیچیده تری پیدا کرده است.مشاوره های افزایش مشتریان بالقوه ،تحلیل وضع بازار و مشتریان آن از طریق ابزارهای مختلف است که با روشن ساختن نقاط ضعف رقبا،نیازهای بازار تقاضا، تبلیغات هدفمند وارائه تکنیک های تعاملی و پشتیبانی، منجر به جذب مشتریان بیشتر و فروش بیشتر برای صاحبان کسب و کارهای بزرگ و کوچک میشود.