دوره آموزشی عوامل مؤثر در افزایش فروش (غیر حضوری)

چهارمین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی عوامل مؤثر در افزایش فروش
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

دوره آموزشی افزایش فروش آنلاین (غیر حضوری)

سومین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی افزایش فروش آنلاین
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

چگونه یک فروشنده حرفه ای شویم (غیرحضوری)

دومین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی چگونه یک فروشنده حرفه‌ای شویم؟
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

دوره آموزشی روش‌های فروش کالا (غیر حضوری)

اولین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی روش‌های فروش کالا
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

دوره آموزشی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

ادامه مطلب

دوره آموزشی تکنیک‌های طلایی افزایش فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌های طلایی افزایش فروش

ادامه مطلب

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:
دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار
ادامه مطلب

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی

ادامه مطلب

دوره آموزشی اصول و سبک‌های مذاکره

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی اصول و سبک‌های مذاکره

ادامه مطلب

دوره آموزشی تکنیک‌های فروش تلفنی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌های فروش تلفنی

ادامه مطلب

دوره آموزشی تکنیک‌‌های طلایی افزایش فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌‌های طلایی افزایش فروش

ادامه مطلب

دوره آموزشی سیستم‌سازی فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی سیستم‌سازی فروش

ادامه مطلب

دوره آموزشی بیزینس کوچینگ

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بیزینس کوچینگ

ادامه مطلب

دوره آموزشی فروش در دوران کرونا

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی فروش در دوران کرونا

ادامه مطلب