تقویم آموزشی

دوره آموزشی عوامل مؤثر در افزایش فروش (غیر حضوری)

چهارمین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی عوامل مؤثر در افزایش فروش
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

دوره آموزشی افزایش فروش آنلاین (غیر حضوری)

دوره آموزشی افزایش فروش آنلاین (غیر حضوری)

سومین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی افزایش فروش آنلاین
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

چگونه یک فروشنده حرفه ای شویم (غیرحضوری)

دومین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی چگونه یک فروشنده حرفه‌ای شویم؟
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

دوره آموزشی روش‌های فروش کالا (غیر حضوری)

دوره آموزشی روش‌های فروش کالا (غیر حضوری)

اولین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی روش‌های فروش کالا
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

دوره آموزشی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

دوره آموزشی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

ادامه مطلب

دوره آموزشی تکنیک‌های طلایی افزایش فروش

دوره آموزشی تکنیک‌های طلایی افزایش فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌های طلایی افزایش فروش

ادامه مطلب

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:
دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار
ادامه مطلب

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی

دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی

ادامه مطلب

دوره آموزشی اصول و سبک‌های مذاکره

دوره آموزشی اصول و سبک‌های مذاکره

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی اصول و سبک‌های مذاکره

ادامه مطلب

دوره آموزشی تکنیک‌های فروش تلفنی

دوره آموزشی تکنیک‌های فروش تلفنی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌های فروش تلفنی

ادامه مطلب

دوره آموزشی تکنیک‌‌های طلایی افزایش فروش

دوره آموزشی تکنیک‌‌های طلایی افزایش فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌‌های طلایی افزایش فروش

ادامه مطلب

دوره آموزشی سیستم‌سازی فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی سیستم‌سازی فروش

ادامه مطلب

دوره آموزشی بیزینس کوچینگ

دوره آموزشی بیزینس کوچینگ

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بیزینس کوچینگ

ادامه مطلب

دوره آموزشی فروش در دوران کرونا

دوره آموزشی فروش در دوران کرونا

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی فروش در دوران کرونا

ادامه مطلب