مدیرعامل موفق

دوره آموزشی مدیرعامل موفق

کد : 200

استاد : علی اکبر رسولی

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

شروع : 1399/04/24

پایان : 1399/05/21

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : مجازی

دوره آموزشی مدیرعامل موفق

کد : 201

استاد : علی اکبر رسولی

مبلغ نهایی : 26,000,000 ريال

شروع : 1399/04/24

پایان : 1399/05/21

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوري