دسته بندی راهنمای کاربری Adobe Connect
  1. مدیریت و نگهداری Adobe Connect  

  1. برگزاری رویداد در Adobe Connect  

  1. برگزاری وبینار و آموزش در Adobe Connect  

  1. ویدئوکنفرانس و کنفرانس صوتی در Adobe Connect  

راهنمای کاربری adobe connect