فیلم های نرم افزار مدیریت آموزشگاه

طراحی گواهینامه در سیستم مدیریت آموزشگاه

10:53

طراحی گواهینامه در سیستم مدیریت آموزشگاه

در این ویدئو آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه ( tms ) آموزش داده شده است و کاربران سوالات خود را مطرح کرده اند.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 1)

8:13


آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 1)

در این ویدئوی آموزشی منوی کاربران نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

جلسه گروهی آنلاین آموزشی مشتریان (نرم افزار مدیریت آموزشگاه )

182

جلسه گروهی آنلاین آموزشی مشتریان (نرم افزار مدیریت آموزشگاه )

در این ویدئو آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه ( tms ) آموزش داده شده است و کاربران سوالات خود را مطرح کرده اند.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 2)

8:37

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 2)

در این ویدئوی آموزشی منوی تنظیمات نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 3)

12:17

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 3)

در این ویدئوی آموزشی منوی مدیریت سیستم نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 4)

5:21

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 4)

در این ویدئوی آموزشی قسمت اطلاعات پایه نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 5)

6:12


آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 5)

در این ویدئوی آموزشی قسمت ایمپورت نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 6)

4:17


آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 6)

در این ویدئوی آموزشی قسمت هایی از واحد تعاریف نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 7)

2:52

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 7)

در این ویدئوی آموزشی قسمت هایی از واحد تعاریف نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 8)

3:35

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 8)

در این ویدئوی آموزشی قسمت هایی از واحد تعاریف نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 9)

8:47

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 9)

در این ویدئوی آموزشی تعریف دوره ها در نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 10)

3:22


آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 10)

در این ویدئوی آموزشی در مورد اخذ گروهی دوره در نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 11)

2:18آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 11)

در این ویدئوی آموزشی در مورد قسمت نمره های دوره در نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 12)

4:09
توضیح

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 12)

در این ویدئوی آموزشی در مورد قسمت حسابداری آموزشی در نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 13)

2:58

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 13)

در این ویدئوی آموزشی در مورد قسمت حسابداری آموزشی در نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 14)

1:21

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 14)

در این ویدئوی آموزشی در مورد قسمت گزارشات حسابداری آموزشی در نرم افزار مدیریت آموزشگاه توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 15)

17:56

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشگاه پافکو (بخش 15)

در این ویدئوی آموزشی در مورد قسمت اضافه شدن گواهینامه در نرم افزار مدیریت آموزشگاه و چگونگی اخذ گواهینامه از صفحه سایت توضیح داده می شود.