فیلم های سیستم طراحی سایت

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (پورتال اساتید)2

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (مدیریت فایل) 3

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (ماژول اخبار)(4)

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (ماژول مقالات) 5

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو(مدیریت کاربران)6

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو(گالری تصاویر)(7)

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو(گالری صدا) (8)

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (گالری ویدئو)(9)

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (پیوندها) (10)

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (تب ساز) (11)

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (ستون ساز) (12)

فیلم آموزشی نرم افزار طراحی سایت پافکو (اسلایدر) (13)