فیلم های سیستم اتوماسیون اداری

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 1

5:43

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 1 )

در این قسمت توضیحات بخش های ذیل داده می شود : پوشه های نامه ، اولویت نامه و سطح محرمانگی

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 2

7:51

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 2 )

در این قسمت توضیحات بخش های ذیل داده می شود: دفتر تلفن ، انواع آدرس ، آنواع پست الکترونیکی ، انواع شماره تلفن و موسسات طرف مکاتبه

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 3

7:25

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 3 )

در این قسمت توضیحات بخش های ذیل داده می شود: وضعیت روزها و ابزار import سیستم اتوماسیون اداری.  

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 4

5:36

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 4 )

در این قسمت بخش الگوی نامه ها توضیح داده می شود که شامل موارد ذیل می باشد: پوشه الگوهای عمومی و خصوصی ، الگوی عمومی و خصوصی نامه ها و نوع فایل.

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 5

2:38

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 5 )

در این قسمت بخش قرار ها توضیح داده می شود که شامل موارد ذیل می باشد: نوع قرار پرسنل و وضعیت قرار

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 6

7:37

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 6 )

در این قسمت بخش پرسنل توضیح داده می شود که شامل موارد ذیل می باشد: مسئولیت های پرسنل ، اختصاص سمت ها و مسئولیت های پرسنل و گروه بندی شخصی پرسنل

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 7

4:27

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 7 )

در این بخش قسمت های ذیل توضیح داده می شود : تعریف چارت سازمانی و واحد سازمانی

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 8

24:59

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 8 )

در این بخش نحوه تعریف مسیر گردش کار توضیح داده می شود.

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 9

18:08

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 9 )

در این بخش ،قسمت نامه های داخلی سازمان توضیح داده می شود.

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 10

10:42

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 10 )

در این بخش قسمت های ذیل توضیح داده می شود : کارتابل و یاداوری کارها

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 11

8:42

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 11 )

در این بخش گزارشات اتوماسیون توضیح داده می شود که شامل موارد ذیل می باشد: گزارش گردش نامه ها ، گزارش نامه ها و گزارش ساز پویای اتوماسیون.

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 12

6:38

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 12 )

در این بخش قسمت تنظیمات اتوماسیون اداری توضیح داده می شود که شامل فرم های ذیل می باشد: طبقه بندی اتوماتیک نامه های شخصی ، تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری و محدود کردن ارسال نامه.

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 13

10:58

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 13 )

در این قسمت بخش دبیرخانه توضیح داده می شود که شامل موارد ذیل می باشد: نامه های وارده و نامه های صادره

آموزش تصویری اتوماسیون اداری بخش 14

9:14

آموزش تصویری اتوماسیون اداری ( بخش 14 )

در این قسمت بخش چند دبیرخانه ای توضیح داده می شود که شامل مواردی از قبیل تعریف دبیرخانه های مختلف با شماره نامه های متفاوت و سطوح دسترسی متفاوت می باشد.