فیلم های آموزشی نرم افزار سیستم آموزش مجازی

تعریف و انتقال دوره در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

شخصی سازی صفحه در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

افزودن فعالیت در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

روش ایجاد آزمون در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

افزودن سوال آزمون در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

تالار گفتگو در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

تکاليف در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

بازخورد در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

سوال چندگزینه ای در نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

افزودن فرهنگ معانی به نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

افزودن ماژول مکالمه به نرم افزار یادگیری الکترونیک(lms)

افزودن ماژول ویکی به نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms)

افزودن پایگاه داده به نرم افزار یادگیری الکترونیک(lms)

افزودن کارگاه آموزشی به نرم افزار یادگیری الکترونیک(lms)

افزودن کلاس مجازی به نرم افزار یادگیری الکترونیک(lms)

افزودن منابع بخش 1 به نرم افزار یادگیری الکترونیک(lms)

افزودن منابع بخش 2 به نرم افزار یادگیری الکترونیک(lms)

ویدیو

ویدیو

نحوه ایمپورت اطلاعات فایل اکسل در نرم افزار lms

آموزش شرکت در آزمون ال ام اس برای دانشپذیران