فیلم های آموزشی نرم افزار مدیریت دانشگاه

آموزش ایمپورت اطلاعات دانشجو

9:42

آموزش ایمپورت اطلاعات دانشجو

در این ویدئو آموزشی ایمپورت اطلاعات دانشجو ، در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 1) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاهي پافکو (بخش 1)

در این ویدئو آموزشی منوی مدیریت سامانه ، زیرمنوی کاربران در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 2) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 2)

در این ویدئو آموزشی منوی مدیریت سامانه ، زیر منوهای تنظیمات در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 3) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 3)

در این ویدئو آموزشی قسمت تنظیمات ترم جاری در نرم افزار مدیریت آموزشی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 4) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 4)

در این ویدئو آموزشی قسمت های تنظیمات شماره دانشجویی و تایید عکس های پرسنلی و import اطلاعات در نرم افزار مدیریت آموزشی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 5) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 5)

در این ویدئو آموزشی منوی مدیریت سیستم، زیرمنوی اطلاعات پایه و بازسازی اطلاعات دانشجویان در نرم افزار مدیریت آموزشی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 6) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 6)

در این ویدئو آموزشی قسمت تولید رمز عبور کاربران در نرم افزار مدیریت آموزشی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 7) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 7)

در این ویدئو آموزشی قسمت تغییر کدینگ در نرم افزار مدیریت آموزشی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 8) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 8)

در این ویدئو آموزشی منوی اساتید و زیرمنوهای آن در نرم افزار مدیریت آموزشی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 9) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 9)

در این ویدئو آموزشی قسمت تولید شماره دانشجویی در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 10) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 10)

در این ویدئو آموزشی منوی تعریف دانشجو و وضعیت دانشجو در ترم ها در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 11) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 11)

در این ویدئو آموزشی منوی دانشجویان مهمان در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 12) 

5:43

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزشي دانشگاهي پافکو (بخش 12)

در این ویدئو آموزشی منوی دانشجویان انتقالی در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 13) 

5:43

آموزش تصویری نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی پافکو (بخش 13)

در این ویدئو آموزشی منوی معرفی به استاد و تغییر رشته دانشجو در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 14) 

5:43

آموزش تصویری نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی پافکو (بخش 14)

در این ویدئو آموزشی منوی بایگانی اطلاعات دانشجویان ، کنترل تردد و ثبت غیبت دانشجویان در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 15) 

5:43

آموزش تصویری نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی پافکو (بخش 15)

در این ویدئو آموزشی منوی دروس به همراه تمامی زیرمنوهایش در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 16) 

5:43

آموزش تصویری نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی پافکو (بخش 16)

در این ویدئو آموزشی منوی کلاس و امتحانات در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 17) 

5:43

آموزش تصویری نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی پافکو (بخش 17)

در این ویدئو آموزشی منوی گروه درسی در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.

آموزش تصويري نرم افزار مديريت آموزش دانشگاه پافکو (بخش 18) 

5:43

آموزش تصویری نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی پافکو (بخش 18)

در این ویدئو آموزشی منوی انتخاب واحد گروهی و گروه آموزشی در نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاهی توضیح داده می شود.