سیستم مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد

سیستم مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد

سیستم مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در بخش تحصیلات تکمیلی قرار دارد و فرمهای مهم آن شامل موارد زیر می شود:

 • فرم تعیین استاد راهنما پایان نامه
 • فرم تعیین استاد مشاور پایان نامه
 • فرم تعیین فرمول سقف مجاز اخذ پایان نامه با استاد راهنما اول و دوم و استاد مشاور اول و دوم
 • فرم اطلاعات پایان نامه
 • فرم مقالات
 • فرم مصوبات
 • فرم آزمون جامع
 • فرم اطلاعات تاریخ دفاع پایان نامه

سیستم پایان نامه ارشد

سایر امکانات

سیستم مدیریت پایان نامه
 • تنظیمات پایان نامه / رساله
 • تنظیمات پایان نامه / رساله بر اساس دانشجو
 • تنظيمات پایان نامه / رساله برای اساتید
 • تنظیمات کلی پایان نامه / رساله
 • اطلاعات دپارتمان و شوراها
 • مدرک زبان انگلیسی
 • موضوعیت پایان نامه / رساله
 • تعیین موضوعیت پایان نامه / رساله رشته گرایش های تحصيلی
 • زمینه علمی پایان نامه / رساله
 • تعیین زمینه علمی پایان نامه / رساله رشته گرایش های تحصیلی
 • فرم مقالات منتشر شده در سمینار ها و کنفرانس های داخلی
 • فرم مقالات منتشر شده در سمینار ها و کنفرانس های خارجی
 • مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی
 • مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی
 • رعایت قوانین آموزشی هنگام اخذ درس پایان نامه در انتخاب واحد دانشجو
 • فرم تعیین نوع استاد (داخلی - خارجی)
 • فرم تعیین مقطع تحصیلی
 • فرم تعیین هویت درس پایان نامه / رساله
 • پشتیبانی از چند دانشکده بصورت همزمان
 • گزارش ساز پویا جهت اخذ انواع گزارشات پایان نامه
فیلم های بیشتر سیستم پایان نامه را ببینید