مقالات نرم افزار آموزش مجازی

ال ام اس چیست؟

ال ام اس چیست

یک سیستم ال ام اس چیست؟ ویژگی ها و عملکرد های اساسی یکی سیستم ال ام اس کدام است؟ انواع  نرم افزار های ال ام اس چیست؟ چه کسانی می توانند از سیستم lms بهره ببرند؟ 

آیا آماده اید که از آموزش سنتی به آموزش مدرن و آموزش آنلاین مهاجرت کنید و روی یک سیستم ال ام اس سرمایه گذاری کنید؟ در این مقاله، به همه آن چه باید در مورد یک سیستم مدیریت یادگیری بدانید، از مهم ترین مزایای

سامانه lms گرفته تا ویژگی های آن خواهیم پرداخت.


سیستم ال ام اس یا سیستم مدیریت آموزش lms: ویژگی ها و عملکردهای آموزش مجازی

سیستم ال ام اس یا LMS  مخفف عبارت Learning Management System می باشد که مکررا در مقالات مدیریت آموزش تکرار شده است. درک دقیق آنچه سیستم مدیریت یادگیری و مزایای آن به همراه دارد مهم است. آیا سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی واقعا ارزش صرف هزینه و وقت و سرمایه گذاری را دارد؟ یا این که اتخاذ یک رویکرد سنتی آموزشی کفایت خواهد کرد؟ سرمایه گذاری روی یک سامانه LMS چه مزایایی دارد و باید در آن دنبال چه ویژگی هایی باشید؟ در این مقاله به تمام این سوالات پرداخته می شود و شما بعد از خواندن آن می توانید تصمیم بگیرید که آیا نرم افزار آموزش مجازی LMS برای برنامه های آموزش آنلاین شما مناسب است یا خیر.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اصلی سیستم آموزش مجازی ال ام اس

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اند:

سیستم مدیریت آموزشی در  سیستم آموزش مجازی lms

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و سیستم مدیریت محتوا

سیستم مدیریت آموزشی در سامانه آموزش مجازیLMS

ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در زمینه آﻣﻮزش و یادگیری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎسب برای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط دانشجویان، اساتید و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎه ها و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب را مهیا می کند.سامانه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ کند و در حال تبدیل شدن به فناوری قابل دسترس در همه جا هستند و در بیشتر موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند.

نرم افزار آموزش مجازی LMS درظاهر یک وبسایت معمولی است و ﮐﺎرﺑﺮ (داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل) ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ،می تواند عملیات مختلفی را در وبسایت انجام دهد این ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ می کند،می تواند ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و انتخاب واحد، شرکت در کلاس آنلاین ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮای ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺮات و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه، واﺣﺪﻫﺎ، اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮔﺮوه آﮔﻬﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آگهی ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮔﺮدد. به کمک این نرم افزار، مدیران، مسئولین مربوطه، اساتید و دانشجویان قادر خواهند بود با توجه به نوع و سطح دسترسی خود، اطلاعات وبسایت را مشاهده، ویرایش، حذف، اضافه و یا استخراج کنند. دانشجویان واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت میکنند، به تکمیل تمرینهای درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با اساتید و دیگر دانشجویان ارتباط برقرار میکنند. به طور کلی از طریق این وبسایت تمامی نیازهای آموزش آنلاین قابل مدیریت می باشد. در این زمینه سامانه های بسیاری با قابلیت های گوناگون توسط شرکت های مختلف داخلی و خارجی طراحی شده است و در دسترس مخاطبان قرار دارند و سازمان ها، مؤسسات آموزش مجازی، دانشگاه های مجازی و ...از آنها استفاده می کنند.

آموزش مجازی
 سیستم آموزش مجازی lms چیست

سیستم مدیریت محتوا در  سیستم آموزش مجازی lms

 برای هر سیستم مدیریت آموزشی یک سیستم مدیریت محتوا در نظر گرفته شده است. این سیستم، نرم افزاری است مبتنی بر اینترنت که مدیریت ثبت نام دانشجویی، ردیابی عملکرد دانشجویی و ایجاد و توزیع محتوای دوره را بر عهده دارد. این نرم افزار در اصل برای پشتیبانی از دوره های آموزشی و علمی طراحی شده و اساتید اجازه دارند اسناد گوناگون خود را با فرمت های مختلف و بدون نیاز به تبدیل آنها به HTML در سیستم مدیریت محتوا بارگذاری نمایند. سیستم مدیریت محتوا، چارچوبی را برای محتوای وبسایت مشخص میکند. در وهله اول استفاده از این سامانه به منظور استفاده تعاملی و همزمان تعداد زیاد کاربران از محتوای وبسایت سامانه آموزش مجازی میباشد. این محتوای مدیریت شده شامل فایلهای کامپیوتری، رسانه های تصویری، فایلهای صوتی، مدارک الکترونیکی و محتوای وب است. این سیستم به صورت جزئی تر از دو رکن اصلی تشکیل شده است:

مدیریت محتوا: (Content Management Application) واسط وب که کنترل نگارش، تغییرات و جابجایی محتوا را بر عهده دارد. این فرایند به کمک مجموعه ای از عناوین، راهنماهای اطلاعات و پنجره های ورودی محتوا صورت می پذیرد. اطلاعات وارد شده به این بخش، متناسب با حجم محتوا و تعداد مراجعه به آن در یک فایل اطلاعاتی ذخیره می شود. 

تحویل محتوا: (Content Delivery Application) محتوای دینامیکی و اطلاعات ورودی سامانه آموزش الکترونیکی LMS به گونه ای تغییر می کند که به قالب صفحه معمولی CMS تبدیل شده و از طریق وب قابل مشاهده شود.

ترکیب دو سامانه مدیریت آموزشی و مدیریت محتوا، سیستم مدیریت محتوای آموزشی را شکل میدهند. این سیستم، محیطی چند کاربره است که توسعه دهندگان دوره های آموزشی با کمک آن می توانند عملیات ایجاد، ذخیره، استفاده مجدد، مدیریت و تحویل محتوای دیجیتال آموزشی از انبار مرکزی را انجام دهند. این سامانه فرایند ساخت، ذخیره و تحویل محتوای آموزشی را مدیریت می کند. اجزای اصلی سیستم به شرح زیر است: برنامه تألیف (ویرایشگر)، انبار شیء یادگیری (Learning Object Repository) ، واسط تحویل پویا   (dynamic delivery interface) ابزارهای مدیریتی یادگیرندگان. همچنین از فعالیت ها و قابلیت های سامانه مدیریت محتوای آموزشی می توان امکان ارائه دروس الکترونیکی و ذخیره سازی دروس بر اساس بخش های مختلف یک درس مانند فصل، بخش، تمرین ها و مواردی از این قبیل، امکان برگزاری آزمون و ارسال پیام به دیگر یادگیرندگان و یا اساتید دوره های آموزشی و برگزاری جلسات مباحثه اینترنتی، امکان مشاهده نتایج حاصل از امتحانات و پیگیری روند آموزش و فعالیت های انجام شده توسط یادگیرنده و در نهایت امکان اشتراک گذاری محتوای آموزش مجازی با دیگر کاربران را نام برد.

 


عملکرد اولیه سیستم ال ام اس چیست؟

نقش یک سیستم مدیریت یادگیری و پیاده سازی آموزش مجازی بسته به اهداف سازمان، استراتژی آموزش آنلاین و نتایج مورد انتظار متفاوت است. با این حال، رایج ترین کاربرد برای نرم افزار ال ام اس، توسعه دوره های آموزش آنلاین و پیگیری آن ها است. به طور معمول، منابع و هر محتوای الکترونیکی آموزشی روی سامانه مدیریت یادگیری بارگذاری می شود که به راحتی برای دانش پذیر ها قابل دسترسی باشد. در بعضی موارد، سیستم ال ام اس حتی می تواند ابزار تالیف و نوشتن آموزش الکترونیکی را نیز داشته باشد، به این ترتیب شما قادر خواهید بود بدون هیچ نرم افزار دیگری، مواد آموزش انلاین خود را تهیه کنید.

یک سیستم مدیریت یادگیری به عنوان یک مخزن بزرگ است که می توانید اطلاعات را در آن ذخیره و از آن بازیابی کنید. هر فردی با نام کاربری و رمز مخصوص به خودش می تواند در هر زمانی و از هر مکانی به منابع ذخیره شده در سیستم ال ام اس دسترسی پیدا کند. برای استفاده از سیستم های مدیریت یادگیری خود میزبان، کاربران باید نرم افزار lms را روی هارد دیسک خود نصب کرده و یا به سرور شرکت دسترسی داشته باشند. نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که کاربران سیستم ال ام اس در دو دسته قرار می گیرند: اول دانش پذیران آنلاین که از سیستم مدیریت یادگیری برای شرکت در دوره های آموزش آنلاین استفاده می کنند. دوم، تیم آموزش الکترونیکی شما که برای بارگزاری اطلاعات مربوط به درس و به روز رسانی محتوای آموزشی آنلاین از سرویس lms استفاده می کنند.


کاربردهای ال ام اس چیست؟ و چه کسانی می توانند از سیستم ال ام اس بهره ببرند؟

سیستم های مدیریت یادگیری و ال ام اس هم برای موسسات آموزشی سودمند است هم برای شرکت ها و سازمان ها. علاوه بر ال ام اس دانشگاهی، آموزش سازمانی آنلاین یکی از کاربردهای اصلیِ سیستم های مدیریت یادگیری می باشد. به عنوان مثال، شرکت ها با استفاده از سیستم ال ام اس می توانند منابع آموزشی خود را در کانال های فروش خارج از سازمان نیز قرار دهند و حتی آن ها را به مشتریان خود نیز ارائه دهند. چرا که فروشنده های ال ام اس معمولا به گروه های مختلفی از مصرف کننده ها خدمات ارائه می دهند. برخی در کار تجارت الکترونیک تخصص دارند و برخی دیگر فروشنده دوره های آموزشی آنلاین هستند.


انواع روش های استقرار و پیاده سازی سیستم های ال ام اس

یک – مبتنی بر ابر (SaaS)

این سیستم های ال ام اس روی ابر میزبانی می شوند. فروشنده ال ام اس مسئولیت نگهداری آن و هرگونه به روز رسانی روی آن را برعهده دارد. دانش پذیران و معلم ها و کارکنان موسسه آموزشی با نام کاربری و رمز ورود به سیستم مدیریت آموزش وارد می شوند. به نصب هیچ نرم افزاری نیاز ندارند، که این امر گزینه ای عالی برای سازمان هایی است که می خواهند در اسرع وقت شروع به کار کنند. نکته منفی آن ها این است که برخی از سیستم های مبتنی بر ابر قابلیت سفارشی سازی شدن ندارند و به همین دلیل فرصت کمتری برای برند سازی یا شخصی سازی داشبورد در آن ها وجود دارد.

دو – خود میزبان

این نوع سیستم های مدیریت یادگیری به بارگیری و نصب نرم افزار نیاز دارند. سیستم های ال ام ای خود میزبان امکان کنترل و سفارشی سازی بیشتری را فراهم می کنند. اما به روز رسانی های این نرم افزارها را خودتان باید انجام دهید و همچنین استفاده از سیستم ممکن است به دانش بیشتری در حوزه فناوری اطلاعات نیاز داشته باشد.

سه – برنامه دسکتاپ

برنامه LMS ای که روی دسکتاپ نصب می شود. برخی از برنامه های دسکتاپ حتی در چندین دستگاه قابل دسترسی هستند، و این باعث می شود تا همکاری کل تیم آموزش الکترونیکی شما آسان شود.

چهار – اپلیکیشن آموزش موبایلی

سیستم ها و اپلیکیشن های یادگیری موبایلی در هر زمان  و مکانی قابل دسترسی هستند. می توانید محتوای آموزش آنلاین در آن بارگزاری کنید تا دانش آموزان بتوانند آن ها را پیگیری کنند.


انواع مشتری های سیستم ال ام اس کدامند؟

یک – شرکت های بزرگ

دو – کسب و کار های کوچک و متوسط (SMBs)

سه – اشخاص فریلنسر یا آزادکار


انواع سیستم های ال ام اس از نظر لایسنس

یک – منبع باز

دو – با لایسنس رایگان

سه – با لایسنس پولی

مزایای یک سیستم مدیریت یادگیری

یک – ذخیره امن و سازماندهی کردن داده های بزرگ

دو – ایجاد امکان نظارت بر عملکرد و پیشرفت دانش پذیر

سه – بهبود تخصیص منابع

چهار – ایجاد امکان شخصی سازی تجربه آموزش آنلاین

پنج – بهبود دسترسی به eLearnig

ویژگی های برتر سیستم ال ام اس که باید به دنبال آن ها باشید

یک – گزارش ها و تحلیل ها

دو – طراحی ریسپانسیو

سه – رابط کاربری بصری

چهار – خدمات پشتیبانی

پنج – ابزار ارزیابی الکترونیکی

شش – ویژگی های گیمیفیکیشن

هفت – صدور گواهینامه

هشت – پشتیبانی از یادگیری اجتماعی

نه – بومی سازی

ده – یک پارچگی

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
نرم افزار LMS چیست؟

نرم افزار آموزش مجازی LMS در عصر دیجیتال، تلفیقی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ آﻣﻮزش است. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت،  ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای  ادﻏﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ دارد. ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﺎی داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺣاضری ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصرفراصنعتی، قرن حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که در آن بشر برای کسب اطلاعات مورد نیاز بیش از گذشته دریافت کنند. گسترش سریع به کارگیری فناوری اینترنت، تاثیر شایسته ای بر بسیاری از جنبه های زندگی افراد داشته است.

اما بی شک بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط های آموزشی بوده است. در پی به کارگیری فناوری روز در سیستم های اطلاعات، سیستم آموزشی نیز دستخوش دگرگونی های زیادی شد. این امر سبب شده است تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کنند و نظام های آموزشی دنیا با تقدم و تاخر دریابند که دیگر آموزش نمی تواند با محدودیت های زمانی و مکانی به راه خود ادامه دهد. سامانه آموزش مجازی LMS که نوآوری را در یادگیرنده برمی انگیزانند و امکان خود سازماندهی را برای وی فراهم می کنند، اهمیت روز افزون می یابند.

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
نرم افزار LMS چیست؟

عصر اطلاعات و نقش آموزش مجازی LMS در سال های اخیر به عنوان نظام آموزش جدید و به دلیل عدم پاسخگویی کامل آموزش سنتی به نیازهای عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز در پی ایجاد مشکلات آموزشی نسل جدید نمایان شد. چشم اندازی که در این مرحله پیش روست این است که مفهوم پیشین یادگیری در حال تغییر مهمی است و دیگر محدود به کلاس حضوری نمی شود و هر دانشجویی به صورت مستقل در هر وقت و هر مکان می تواند با بهره گیری از یادگیری الکترونیکی LMS چیست به موقعیت های آموزشی برابر و انعطاف پذیر دست یابد. خصیصه این نظام، حضور مستمر مدرس در کلیه مراحل آموزش و امکان استفاده از صور مختلف اطلاعاتی و ایجاد ارتباط نامحدود است.

سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی پافکو (Pafco LMS)

سامانه یادگیری الکترونیکی Pafco LMS  به منظور ارائه خدمات آموزشی به صورت الکترونیکی و تحت وب به فراگیران اعم از دانش پذیران، کارمندان، خودآموزان، محققین و ...) برای انواع دوره های آموزشی موسسات علمی، دانشگاهی، آزاد و ضمن خدمت طراحی شده است.

در سیستم های آموزش الکترونیکی Pafco LMS  امکان ایجاد یک دوره الکترونیکی خودکار با سقف تعداد شرکت کننده معلوم، میسر است. فراگیران می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند، سپس اقدام به پرداخت هزینه دوره نمایند و در زمان های تنظیم شده از قبل به مشاهده محتوای الکترونیکی بپردازند و سپس در آزمون آنلاین آن دوره شرکت کنند و گواهینامه بگیرند.

به مقتضای نیاز هر نوع از مشاغل، کاربردهای متنوعی برای تعریف آموزش مجازی متصور هستیم:

کاربرد خرید نرم افزار lms  در سازمان ها : برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و پرسنلی به صورت الکترونیکی به صورت همزمان و غیر همزمان

کاربرد ال ام اس (LMS) در دانشگاه ها:  ارائه آموزشی‌های الکترونیکی برای پرسنل، دانشجویان و آموزش های آزاد

کاربرد ال ام اس (LMS) در محیط های صنعتی: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای پرسنل

کاربرد ال ام اس (LMS) در آموزشگاه ها: کسب در آمد از طریق برگزاری دوره های آموزشی آزاد به صورت الکترونیکی

مشاوره رایگان بگیرید
نظرات کاربران
الی

الی

        درود و سلام
سرویس ال ام اس( Lms) پافکو ظرفیتش تموم شده کی دوباره باز میشه؟
      
پاسخ دادن 3 1

رعنا فعال

رعنا فعال

        درود بر شما
لطفا سایت را مرتب چک کنید، به محض باز شدن ظرفیت اطلاع رسانی خواهد شد. 
      
پاسخ دادن 1 0

محمد

محمد

        درود
الان سرویس کلاس مجازی و ال ام اس باز شده است
      
پاسخ دادن 0 0

برازنده

برازنده

        سلام
میخواستم بدونم ال ام اس مخفف LMS معرف یعنی همون سیستم یادگیری الکترونیکی است؟ تا حال ندیده بودم فارسی کسی ال ام اس را بنویسه جالب بود!
      
پاسخ دادن 3 0

رعنا فعال

رعنا فعال

        سلام
بله ال ام اس تلفظ فارسی اختصار لاتین LMS است که در مقالات شرکت پافکو به این شیوه نیز خوانده می شود :) 

      
پاسخ دادن 1 0

معین

معین

        درود
ال ام اس با توجه به ویروس کرونا بسیار کاربردیه و از رفت و امد و الودگی و انتشار ویروس و ... جلوگیری میکنه🎯🎯🌷
      
پاسخ دادن 2 0

نازنین

نازنین

        سلام
با ال ام اس و آموزش از راه دور موافقم چون فکر نمی کردم بتونم آموزش از راه دور بگیرم همیشه یک مقاومت زیادی داشتم ولی با اومدن کرونا کلیه کلاسهای ما بصورت مجازی برگزار شد و الان با ال ام اس کاملا موافقم
      
پاسخ دادن 0 0

هادی

هادی

        سلام
ال ام اس = LMS مخفف یادگیری از راه دور بصورت مجازی و آنلاین است 
      
پاسخ دادن 0 0

جاوید

جاوید

        درود
ال ام اس(lms) برای آرشیو آموزش مجازی هم کاربرد داره؟ چون ما کلی فیلم آموزشی داریم که لازمه این محتواها را برای کاربران در یک برنامه نگهداری کنیم و به اسانی قابل جستجو باشد اگر ال ام اس این کار را میکند راهنمایی کنید 
      
پاسخ دادن 3 0

مریم سلحشوری

مریم سلحشوری

        درود بر شما

بله از سامانه ال ام اس پافکو می توانید برای آرشیو اموزش مجازی استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02141986 تماس بگیرید. 
      
پاسخ دادن 1 0

جعفری

جعفری

        سلام
خداقوت
من دانشجوی متدلوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس هستم از محتواهای عالی شما در مورد نرم افزار ال ام اس LMS لذت بردم فقط خواستم از زحمات خوب تیم پافکو تشکر کنم
      
پاسخ دادن 4 0

سلامی

سلامی

        سلام
تصور نمیکردم تو ایران ال ام اس جا بیفته ولی الان اکثرا آموزشگاه های کار درست دارن از نرم افزار ال ام اس استفاده می کنن
      
پاسخ دادن 1 0

خانقلی

خانقلی

        سلام
محتوای حرفه ای در مورد ال ام اس دیدم ممنون
      
پاسخ دادن 4 0

رادمهر

رادمهر

        ممنون از مطلب بسیار مفید در رابطه با سامانه ال ام اس 
      
پاسخ دادن 5 0

حسین

حسین

        سلام
ال ام اس مودل یک نرم افزار بسیار کاربردی در زمینه یادگیری الکترونیکی است دوستانی که علاقمند به راه اندازی آموزش مجازی هستند حتما از ال ام اس مودل = Moudle LMS غافل نشن
      
پاسخ دادن 4 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید