مقالات آموزش مجازی

آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آﻣﻮزش مجازی در عصر دیجیتال، تلفیقی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ آﻣﻮزش است. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت،  ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای  ادﻏﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ دارد. ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.


 

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آﻣﻮزش مجازی در عصر دیجیتال، تلفیقی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ آﻣﻮزش است.ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت،  ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای  ادﻏﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ دارد. ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﺎی داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺣاضری ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصرفراصنعتی، قرن حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که در آن بشر برای کسب اطلاعات مورد نیاز بیش از گذشته دریافت کنند. گسترش سریع به کارگیری فناوری اینترنت، تاثیر شایسته ای بر بسیاری از جنبه های زندگی افراد داشته است.

اما بی شک بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط های آموزشی بوده است. در پی به کارگیری فناوری روز در سیستم های اطلاعات، سیستم آموزشی نیز دستخوش دگرگونی های زیادی شد. این امر سبب شده است تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کنند و نظام های آموزشی دنیا با تقدم و تاخر دریابند که دیگر آموزش نمی تواند با محدودیت های زمانی و مکانی به راه خود ادامه دهد. سیستم آموزش مجازی که نوآوری را در یادگیرنده برمی انگیزانند و امکان خود سازماندهی را برای وی فراهم می کنند، اهمیت روز افزون می یابند.

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آموزش مجازی در سال های اخیر به عنوان نظام آموزش جدید و به دلیل عدم پاسخگویی کامل آموزش سنتی به نیازهای عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز در پی ایجاد مشکلات آموزشی نسل جدید نمایان شد. چشم اندازی که در این مرحله پیش روست این است که مفهوم پیشین یادگیری در حال تغییر مهمی است و دیگر محدود به کلاس حضوری نمی شود و هر دانشجویی به صورت مستقل در هر وقت و هر مکان می تواند با بهره گیری از آموزش مجازی به موقعیت های آموزشی برابر و انعطاف پذیر دست یابد. خصیصه این نظام، حضور مستمر مدرس در کلیه مراحل آموزش و امکان استفاده از صور مختلف اطلاعاتی و ایجاد ارتباط نامحدود است.

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آموزش مجازی در عصر دیجیتال

درنخست، آﻣﻮزش مجازی در عصر دیجیتال مبتنی بر نظریه های فراگیری سنتی (رفتارگرایی، شناختگرایی و ساختارگرایی) بود. به این شکل که نسل اولیه آموزش از راه دور مبتنی بر پایه نظریه رفتارگرایی و آموزش مراوده ای بود و از رسانه های نوشتاری بهره می برد. نسل دوم آموزش الکترونیکی علاوه بر بهره گیری از نظریه رفتارگرایی، با ظهور نظریه شناختی، از این نظریه نیز استفاده و مبتنی بر پایه رسانه های شنیداری (رادیو) و شنیداری- دیداری (تلویزیون) بود. 
نسل سوم آموزش الکترونیکی آموزش بر پایه کامپیوتر بود. این نسل اضافه بر بهره گیری از نظریه رفتارگرایی و شناخت گرایی بیشتر از نوین ترین نظریه یعنی ساختن گرایی تحت تاثیر بود. در این نسل از چندرسانه ی آموزشی مانند لوح فشرده و دیگر نرم افزارهای کامپیوتری درحکم رسانه ی ارتباطی استفاده می شد.

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آموزش مجازی در ایران  تکنولوژی نوپا در حوزه آموزشی وآموزش از راه دور است، با ورود به قرن بیست و یکم و تسلط سه نظریه متداول یادگیری تصور بر این بود که مجموع این رویکردها که نظام آموزشی قرن بیستم را تحت تاثیر قرار داده بود همچنان نظام آموزشی قرن بیست و یکم را تحت تاثیر قرارخواهد داد و به همان قوت به حیات خویش ادامه می دهد. اما رویکردهای یادگیری قبلی بنا بر استدلال جورج زیمنس زمانی بوجود آمده بودند که یادگیری تحت تاثیر فناوری های جدید و آموزش به شیوه الکترونیکی نبوده و فاقد توان لازم برای پاسخگویی به چالش های پیش روی نظام آموزشی و چگونگی یادگیری در عصر اطلاعات و ارتباطات بودند.

با پیشرفت و تحول در تکنولوژی و ظهور نظریه جدید ارتباط گرایی، مفهوم آموزش از راه دور نیز به مرور زمان تغییر کرد. آموزش از راه دور که در سیر تکامل خود، به عنوان مطالعه ی مکاتبه ای، مطالعه ی مستقل، مطالعه ی بیرونی، یادگیری و تدریس از راه دور و... استعمال می شد؛ بعدها و با ظهور نظریه های جدید در قالب آموزش الکترونیکی، آموزش توزیعی، یادگیری مجازی، یادگیری رایانهای، یادگیری اینترنتی، آموزش شبکه ای نمایان گشت. نظریه ارتباط گرایی به طور ویژه در زمینه ی یادگیری الکترونیکی، شکل گیری ارتباطات و چگونگی حصول یادگیری شبکه ای بوده است و با موضوع محیط های یادگیری الکترونیکی و سه بعدی مجازی از مباحث ارتباطات، اجتماع و به اشتراک گذاری اطلاعات مطابقت دارد.

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آموزش مجازی در عصر دیجیتال

دانش ارتباطی در آموزش مجازی

آموزش مجازی در عصر دیجیتال، مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی، محیطی مبتنی برکنترل خود فرد ایجاد می کند، مفاهیم قطعیت خود را از دست می دهند و فراگیران به نحو فعال در تولید دانش مشارکت می ورزند، بدین سان فضایی ایجاد می شود که فراگیران، فعالانه در خلق معانی شرکت می کنند.

از انواع مختلف رسانه ها و امکانات تخصصی در آموزش مجازی بهره برده می شود. هر فرد با دسترسی به شبکه اینترنت امکان استفاده از آنها را  خواهد داشت. اساتید و دانشجویان در آموزش از راه دور به روش های مختلف و خلاقانه از انواع فناوری ها و رسانه های اجتماعی در آموزش مجازی و ایجاد ارتباطات علمی استفاده می کنند. ایجاد کردن تیم های تخصصی در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، فیسبوک یا گوگل و تهیه وب سایت ها و وبلاگ دانشجویی و امکان اشتراک مطلب و منابع به وسیله دانشجویان یک دوره، استفاده از امکان گفت وگوی متنی همزمان نمونه هایی از کاربرد نظریه ارتباط گرایی در آموزش و به طورخاص آموزش مجازی در عصر دیجیتال است. 

تعریفی از آموزش مجازی در عصر دیجیتال

منظور از آموزش الکترونیکی، بطور کلی بهره گیری از سیستم های الکترونیکی، مثل کامپیوتر، اینترنت، لوح های فشرده ، مجله های الکترونیکی و خبرنامه های آنلاین و نظایر این ها است که با قصد کم کردن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و ضمنا یادگیری بهتر و آسانتر.

 البته سیستم هایی که E-Learning به شمار می‌آیند و امکان فراگیری از موقعیت دور را مهیا می کنند مختلف هستند. اما در درجه اول چیزی که مهم است آگاهی علاقمندان از نوع این سیستم ها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده مطلوب از آنها است. این سیستم ها بعضا می توانند جایگزین کلاس های حضوری هم باشند. درعین حال برای اشخاص با انگیزه و مشتاق می تواند کامل کننده  سهم کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می توان گفت آموزش مجازی آوردن آموزش برای افراد است به جای آوردن افراد برای آموزش .

آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آموزش مجازی و رابطه آن با آموزش سنتی

آموزش الکترونیکی متد های آموزشی حال حاضر را تکمیل می کند و در بعضی از شرایط حتی می تواند جایگزین آن می شود. یکی از ویژگی های اصلی آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی به معنی استفاده بیش از یک رسانه در زمینه آموزش است مانند ترکیب آموزش توسط مدرس و تجهیزاتی بر پایه وب که البته با این روش ، آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی شود بلکه آن را کامل می کند و هر آنچه که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به تنهایی می تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی باشد.

• در گذشته جهت آموزش Training  را به کار می بردند که به معنای آموزش دادن است و در حال حاضر کلمه  Learning  را  استفاده که به معنی آموزش گرفتن می باشد.

•در آموزش به شیوه سنتی چون اساس کار در آموزش دادن  بوده است بنابراین آموزش به صورت الزام و  با زور همراه بوده و در نتیجه افت تحصیلی چه در کلاس درس و چه در خارج کلاس را به شامل شده است ولی در آموزش مجازی در عصر دیجیتال چون خود شخص خواسته است که یاد بگیرد همراه با کارایی بالایی می باشد. 

تفاوت آموزش مجازی و سنتی در عصر دیجیتال

• فرآیند آموزش

رویکرد سنتی: یک روش و محتوی آموزشی برای همه
رویکرد مدرن: روش و محتوی آموزشی سفارشی شده برای هر آموزش 

• زمان آموزش 

رویکرد سنتی : یک بازه زمانی برای همه
رویکرد مدرن : بازه زمانی که توسط آموزش گیرنده تعیین می شود

• محل آموزش

رویکرد سنتی : یک مکان خاص برای همه
رویکرد مدرن : هر مکانی که آموزش گیرنده بتواند به مطالب آموزشی دسترسی پیدا کند
آموزش مجازی در عصر دیجیتال
آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آموزش مجازی از طریق تلفن همراه

آموزشی است که کاملا نوین است و تقریبا می تواند در گروه بالا قرار گیرد اما به علت افزایش تعداد افراد دارنده موبایل در عصر مدرن و تمرکز بروی این متد که به mlearning شناخته شده است، دسته ای جدا در آموزش مدرن برای آن در نظر گرفته می شود. به خوبی می توان این روش را پیاده سازی کرد. ولی لازمه آن ایجاد زیر ساخت های مخابراتی است.

•خیلی از افراد به ویژه در جوامع شهری زمان زیادی از خود را برای انتظار وسایل نقلیه، ترافیک و غیره از دست می دهند. تا چند سال پیش اشخاص برای بهره وری از این time، کتاب هایی به همراه خود جابه جا داشتند که مشکلات خودش را داشت به عنوان مثال در راه های ناهموار آسیب زیادی به چشم وارد می شد و ... . با ارائه تجهیزات دیجیتالی صدا، مطالعه به سمت آموزش الکترونیکی از طریق صدا حرکت کرد؛اما همچنان آموزش از طریق چشم بالاترین بازدهی را دارد.

مقالات مرتبط


نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق

سامانه آموزش مجازی

سازماندهی اطلاعات با یادگیری الکترونیکی

  • نویسنده : کامران جانقربان
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/06/13
  • تعداد مشاهده : 513 بار