مقالات نرم افزار آموزش مجازی

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS  ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آموزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ LMS ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ سامانه آموزش مجازی LMS و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ LMS ها و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ شده اند. 

کلاستو با ادوب کانکت، مجازی برگزار کن!

با تست رایگان

 
سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟

 سیستم آموزش مجازی lms چیست

فهرست

سیستم آموزش مجازی lms

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ سیستم آموزش مجازی lms

سیستم مدیریت آموزشی در سامانه آموزش مجازی LMS

سیستم مدیریت محتوا در سیستم آموزش مجازی lms

چالش های پیش روی آموزش مجازی

سامانه های نوین سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

مناسب بودن قیمت lms و خرید نرم افزاراموزش انلاین سبب بهینه شدن آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری شده است. و همین امر باعث شده است که استفاده از آن برای مدیران منابع انسانی، موسسات آموزشی و علمی کاربردی و مدیران دانشگاه توجیه اقتصادی داشته باشد، چرا که با صرفه جویی در زمان و هزینه آموزش، مقدمات افزایش بهره وری و اثربخشی فراگیران و سازمان ها را محقق می کند.

نرم افزار LMS یکی از راه‌های ایجاد ارتباط اینترنتی بین مدرس و دانشپذیر می‌باشد. سیستم‌های مدیریت یادگیری یا همان سامانه lms و نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین (سیستم وب کنفرانس) تنها بخشی از تکنولوژی‌های مورد استفاده در این حوزه می‌باشند. یکی از موهبت‌های آموزش مجازی صرفه‌جویی در هزینه و زمان برای ارائه‌دهنده‌های آموزش و همچنین دانشپذیران می‌باشد. علاوه بر این، قیمت پایین سیستم lms و نرم افزار وب کنفرانس، استفاده از آموزش مجازی را بسیار مقرون به صرفه کرده اند. کی از مهمترین نکاتی که صنعت آموزش را از سایر صنایع متفاوت کرده است، وابستگی کسب و کارهای مختلف به آموزش است. صنعت آموزش و پرورش نیروی انسانی بدون شک ازپیش نیازهای ورود به هر کسب و کاری است. این باعث شده است که هیچ صنعتی خود را از آموزش بی نیاز نداند و تمام مشاغل به نحوی با آموزش گره خورده اند. در این میان محدودیت منابع در سازمان های مختلف رویکرد آموزش منابع انسانی را تغییر داده است. علی رغم اینکه آموزش منابع انسانی سازمان ها کاری پرهزینه است، اما یک سازمان موفق می داند آموزش مستمر نیروی انسانی برای تامین چابکی سازمان مقابل تغییرات، امری اجتناب ناپذیر است. همین امر باعث شده است تا سازمان ها به دنبال راهی باشند تا بتوان آموزش منابع انسانی را با در نظر گرفتن موضوع زمان و هزینه به صورت بهینه تری انجام داد.

در این میان رویکرد آموزش از راه دور، می تواند به کمک مدیران منابع انسانی شرکت های مختلف آمده و با ابزارهای مختلف آموزش الکترونیکی تا حدود زیادی این موضوع را پوشش دهد.

این موضوع برای آموزشگاه ها و دانشگاه ها نیز صدق می کند. یک ال ام اس دانشگاهی مناسب می تواند به دانشجویان کمک کند که بدون نیاز به در نظر گرفتن بعد مکان و زمان، در دوره های آموزشی مورد نظر خود شرکت نموده و در پایان نیز، گواهی پایان دوره دریافت کنند. مدیران موسسات آموزشی مختلف هم برای افزایش درآمد  خود در بازار رقابت آموزش، ناچار به کاهش هزینه های ثابت شده اند. آن ها نیاز دارند هزینه های اجاره کلاس و مکان آموزش حضوری را به حداقل رساننده و به سمت دوره های آموزش مجازی تغییر رویه دهندد. همچنین این موضوع ب آن ها کمک می کند که علاوه بر دانشجویان شهر خود، به راحتی تعداد ثبت نامی های خود از شهرستان های مختلف را نیز افزایش دهند.

 با پیاده سازی آموزش مجازی به صورت موفق و صحیح، بسیاری از مزایای آموزش از راه دور محقق خواهد شد. تدریس آنلاین به دانشجویان و یا آموزش وبینار برای مدیران عامل، می تواند از طریق نرم افزارهای آموزش الکترونیکی مختلفی انجام پذیرد. هر یک از این ابزارها می توانند صنایع مختلف را در برگزاری یک جلسه کلاس آنلاین یا یک دوره آموزش انلاین بلندمدت یاری کنند. ازمون های انلاین هم به نوعی برای افراد و صنایع مختلف دارای مزیت های بی شماری هستند. سیستم آموزش الکترونیکی LMS تنها یکی از ابزارهای حرفه ای پیاده سازی دوره های مجازی است. بسیاری دیگر از ابزارها مانندنرم افزار ویدئو کنفرانس و سیستم مدیریت آموزش مجازی نیز در این میان می توانند کمک کننده باشد.

یک سیستم یادگیری مجازی می تواند برای سازمان ها در حکم یک بستر رشد و توسعه منابع انسانس آن سازمان به حساب بیاید. انتخاب درست و صحیح سامانه lms نیز معیارهای مخصوص به خود را دارد. تنوع سیستم های مختلف نرم افزار اموزش انلاین و ازمون انلاین، ممکن است مدیران را در انتخاب یک نرم افزار یادگیری الکترونیکی مناسب، دچار سردرگمی کند. برای این منظور در مقالاتی که پیش از این،  راجع به مزایای یادگیری الکترونیکی و روش انتخاب درست lms سازمانی ارائه کرده ایم مراجعه نمایید.

تاکنون سوالات زیادی شبیه به سیستم آموزش مجازی lms چیست؟ سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) چیست؟ و یا یادگیری مجازی چیست، در فروم ها و سایر گفتمان های اینترنتی شنیده ایم. جملاتی که در پاسخ به این سوالات مطرح می شود عموما تمام ویژگی های سیستم مدیریت آموزش مجازی را در بر نمی گیرد. پاسخ به این سوالات می تواند در قالب یک جمله به سادگی بیان شود: "تمام این ابزارها برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت آموزش از راه دور، به کار برده می شوند." بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن تنوع ابزارها و نرم افزارهای مختلف برای پیاده سازی یک بستر آموزش غیرحضوری، سیستم مدیریت آموزش lms و مدیریت آموزش الکترونیکی را با مواردی از قبیل آموزش وبینار و نرم افزار ویدئو کنفرانس تحت شبکه داخلی یکسان دانسته اند. هر یک از این نرم افزارها ویژگی های خود را دارند و باید با توجه به قیمت و مزیت آنها نسبت به هم و بر اساس نیاز سازمان یا موسسه آموزشی خود، در رابطه با انتخاب هر یک تصمیم گیری کنید.  درخواست های مخاطبان ویدیو کنفرانس تفاوت های بسیار با با متقاضیان نرم افزار آموزش مجازی دارد که دانستن آن ها در انتخاب نهایی برای استفاده از هر یک تاثیرگذار خواهد بود.

ال ام اس lms یکی از نرم افزارهای سیستم یادگیری الکترونیکی است که برای برگزاری دوره های آموزش مجازی استفاده می شود. سیستم lms  در واقع مخفف سیستم مدیریت یادگیری است. در این مقاله به بررسی کامل ابزارهای متنوع آموزش الکترونیکی پرداخته و نقش سامانه lms  در سیستم مدیریت آموزشی را بررسی خواهیم کرد.


سامانه lms و سامانه یادگیری الکترونیکی، امروزه نقشی ویژه در صنعت آموزش غیرحضوری ایفا می کند. سیستم پیاده سازی یادگیری مجازی و تدریس مجازی می تواند مجموعه ای از نرم افزار آموزش مجازی lms که برای برگزاری کلاس زنده مجازی به کار می رود، نرم افزار کنفرانس تصویری و نرم افزار آموزش مجازی adobe connect که برای برگزاری جلسات آنلاین مشاوره ای و آموزشی به کار می رود، سامانه مدیریت آموزشگاه که بنا به اهداف مدیریت آموزشی در آموزشگاه های حضوری پیاده سازی می شود و از ابزارهای مدیریت آموزش الکترونیکی می باشد  و بنا به نوع درخواست مخاطبان،  به صورت جداگانه و یا همگی با هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

در این مدل از آموزش با تعداد محدودی مدرس می توان دانشجویان بسیاری را تحت آموزش قرار داد. در سازمانهای دولتی و خصوصی نیز اقدام به آموزش کارکنان از طریق ال ام اس سازمانی می تواند تاثیر بسیار زیادی بر صرفه جویی در زمان و هزینه های سازمان داشته باشد. علاوه بر این انتقال الکترونیکی محتوای آموزش الکترونیکی در مقایسه با فایلهای متنی چاپ شده روی کاغذ بسیار مقرون بصرفه تر خواهد بود. تنوع در تکنیکهای آموزشی برای فراگیران جذابیت خاصی ایجاد می کند که همین موضوع در استقبال از فناوری آموزش الکترونیکی بسیار تاثیرگذار بوده است. بطور مثال: فایلهای صوتی و تصویری جلسات آنلاین برگزار شده، متون سیلابس های درسی منتشر شده، اتاقهای چت و کنفرانس و شبکه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی بر روی شبکه اینترنت. علاوه بر این، امکان استفاده از کتابخانه ها و دسترسی به منابع آموزشی و جستجوی سریع در هنگام مطالعه دروس میسر می گردد بدون آنکه نیازی به ترک محیط مطالعه و صرف وقت باشد و سبب بالاتر بردن کیفیت تحصیل می گردد.

هرچند کلمات moodle فارسی و lms مودل امروزه بیش از گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند ولی سامانه آموزش مجازی می تواند نرم افزارهای دیگری را نیز برای آموزش از راه دور در بر گیرد.  یک سیستم مدیریت یادگیری موثر، صرف نظر از نوع نرم افزار کلاس مجازی که استفاده می کند باید در برگیرنده یک سرویس آموزش مجازی و یا سرویس آموزش الکترونیکی کامل برای برگزاری کلاس زنده مجازی و تدریس آنلاین باشد.

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است و در حال حاضر تقریبا ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ در حال استفاده از این روش ﻫﺎی ﻣﺪرن آﻣﻮزﺷﯽ هستند. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ سامانه آموزش مجازی و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ نرم افزار LMS یا نرم افزار ال ام اس و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ شده اند. 


سیستم آموزش مجازی lms

آموزش مجازی روش ﻧﻮﯾﻨﯽ از آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂ آن ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻼس درس اﺳﺖ و فراگیران از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و مطالب آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ این روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش دادن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻢ از ﺻﻮﺗﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮی، راﯾﺎﻧﻪ ای، ﺷﺒﮑﻪ ای و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم می شود.


امروزه ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش مجازی ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮ ﻣﺤﺴﻮب می شود و ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪکی از آن وﺟﻮد دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ سامانه یادگیری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  LMSﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش از  دور اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش به شیوه ی ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در حقیقت ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ برطرف کند. ﺷﻌﺎر آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ "آﻣﻮزش در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن" است . از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی می توان به ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی به شیوه ای مدرن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اشاره کرد. 


اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ نوین ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ  سیستم آموزش مجازی lms اراﺋﻪ دهند.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1370  در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﻋﻠﻮم، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل 1382 اوﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، در ﺳﺎل 1386 این موسسه ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر ، واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اندکه از جمله آنها می توان به دانشگاه بین المللی قزوین اشاره کرد که سیستم آموزش مجازی Virtual education system آن تحت حمایت شرکت پافکو می باشد.

نرم افزار ویدیو کنفرانس تحت وب، نرم افزار ویدئو کنفرانس تحت شبکه داخلی و سامانه ویدیو کنفرانس همگی کلماتی است که توسط اکثر افراد دارای سایت آموزشی و متقاضیان  استفاده از مزایای آموزش آنلاین و برگزاری کلاس مجازی آنلاین به کار بره می شود. بهترین نرم افزار ویدئو کنفرانس می تواند جدا از بحث قیمت تا حدودی انتظارات آموزشی یک سازمان یا یک مشاور حرفه ای را برآورده کند. با توجه به هزینه های سنگین برگزاری کلاس های حضوری و جلسات مشاوره ای ای، برگزاری کنفرانس مجازی و راه اندازی کلاس مجازی آنلاین می تواند بهره وری نیروی انسانی را بیشتر کرده و انعطاف پذیری را در زمان و مکان برگزاری مشاوره افزایش دهد.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم آموزش مجازی lms چیست


ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ  سیستم آموزش مجازی lms

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اند:

  • بخش آموزش مجازی lms در سیستم مدیریت آموزشی
  • بخش مدیریت محتوا در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ


سیستم مدیریت آموزشی در سامانه آموزش مجازی LMS

ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در زمینه آﻣﻮزش و یادگیری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎسب برای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط دانشجویان، اساتید و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎه ها و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب را مهیا می کند. سامانه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ کند و در حال تبدیل شدن به فناوری قابل دسترس در همه جا می باشد و در بیشتر موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند.

نرم افزار آموزش مجازی LMS درظاهر یک وبسایت معمولی است و ﮐﺎرﺑﺮ (داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل) ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ،می تواند عملیات مختلفی را در وبسایت انجام دهد این ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ می کند،می تواند ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و انتخاب واحد، شرکت در کلاس آنلاین ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮای ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺮات و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه، واﺣﺪﻫﺎ، اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮔﺮوه آﮔﻬﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آگهی ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮔﺮدد. به کمک این نرم افزار، مدیران، مسئولین مربوطه، اساتید و دانشجویان قادر خواهند بود با توجه به نوع و سطح دسترسی خود، اطلاعات وبسایت را مشاهده، ویرایش، حذف، اضافه و یا استخراج کنند. دانشجویان واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت میکنند، به تکمیل تمرینهای درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با اساتید و دیگر دانشجویان ارتباط برقرار میکنند. به طور کلی از طریق این وبسایت تمامی نیازهای آموزش آنلاین قابل مدیریت می باشد. در این زمینه سامانه های بسیاری با قابلیت های گوناگون توسط شرکت های مختلف داخلی و خارجی طراحی شده است و در دسترس مخاطبان قرار دارند و سازمان ها، مؤسسات آموزش مجازی، دانشگاه های مجازی و ...از آنها استفاده می کنند.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم آموزش مجازی lms چیست


سیستم مدیریت محتوا در  سیستم آموزش مجازی lms

 برای هر سیستم مدیریت آموزشی یک سیستم مدیریت محتوا در نظر گرفته شده است. این سیستم، نرم افزاری است مبتنی بر اینترنت که مدیریت ثبت نام دانشجویی، ردیابی عملکرد دانشجویی و ایجاد و توزیع محتوای دوره را بر عهده دارد. این نرم افزار در اصل برای پشتیبانی از دوره های آموزشی و علمی طراحی شده و اساتید اجازه دارند اسناد گوناگون خود را با فرمت های مختلف و بدون نیاز به تبدیل آنها به HTML در سیستم مدیریت محتوا بارگذاری نمایند. سیستم مدیریت محتوا، چارچوبی را برای محتوای وبسایت مشخص میکند. در وهله اول استفاده از این سامانه به منظور استفاده تعاملی و همزمان تعداد زیاد کاربران از محتوای وبسایت سامانه آموزش مجازی میباشد. این محتوای مدیریت شده شامل فایلهای کامپیوتری، رسانه های تصویری، فایلهای صوتی، مدارک الکترونیکی و محتوای وب است. این سیستم به صورت جزئی تر از دو رکن اصلی تشکیل شده است:

مدیریت محتوا: (Content Management Application) واسط وب که کنترل نگارش، تغییرات و جابجایی محتوا را بر عهده دارد. این فرایند به کمک مجموعه ای از عناوین، راهنماهای اطلاعات و پنجره های ورودی محتوا صورت می پذیرد. اطلاعات وارد شده به این بخش، متناسب با حجم محتوا و تعداد مراجعه به آن در یک فایل اطلاعاتی ذخیره می شود. 

تحویل محتوا: (Content Delivery Application) محتوای دینامیکی و اطلاعات ورودی سامانه آموزش الکترونیکی LMS به گونه ای تغییر می کند که به قالب صفحه معمولی CMS تبدیل شده و از طریق وب قابل مشاهده شود.

ترکیب دو سامانه مدیریت آموزشی و مدیریت محتوا، سیستم مدیریت محتوای آموزشی را شکل میدهند. این سیستم، محیطی چند کاربره است که توسعه دهندگان دوره های آموزشی با کمک آن می توانند عملیات ایجاد، ذخیره، استفاده مجدد، مدیریت و تحویل محتوای دیجیتال آموزشی از انبار مرکزی را انجام دهند. این سامانه فرایند ساخت، ذخیره و تحویل محتوای آموزشی را مدیریت می کند. اجزای اصلی سیستم به شرح زیر است: برنامه تألیف (ویرایشگر)، انبار شیء یادگیری (Learning Object Repository) ، واسط تحویل پویا   (dynamic delivery interface) ابزارهای مدیریتی یادگیرندگان. همچنین از فعالیت ها و قابلیت های سامانه مدیریت محتوای آموزشی می توان امکان ارائه دروس الکترونیکی و ذخیره سازی دروس بر اساس بخش های مختلف یک درس مانند فصل، بخش، تمرین ها و مواردی از این قبیل، امکان برگزاری آزمون و ارسال پیام به دیگر یادگیرندگان و یا اساتید دوره های آموزشی و برگزاری جلسات مباحثه اینترنتی، امکان مشاهده نتایج حاصل از امتحانات و پیگیری روند آموزش و فعالیت های انجام شده توسط یادگیرنده و در نهایت امکان اشتراک گذاری محتوای آموزش مجازی با دیگر کاربران را نام برد.

 
سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم آموزش مجازی lms چیست


چالش های پیش روی آموزش مجازی 

 با وجود اینکه سامانه آموزش الکترونیکی تغییرات اساسی در روش های نوین آموزشی ایجاد و سامانه مدیریت آموزشی فرایند آموزش و یادگیری را به شدت تسهیل کرده اند کاربران ممکن است در فرایند طراحی، پیاده سازی و اجرای این سیستم با چالش هایی مواجه شوند. وجود زیرساخت های مختلف از جمله زیرساخت فناوری، فرهنگی، قانونی و تخصصی برای تحقق آموزش الکترونیکی امری حیاتی به نظر میرسد. می توان گفت مهم ترین سرمایه آموزش مجازی، محتوای آموزشی آن است. بنابراین، تصویب قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان محتوای آموزشی و نظارت بر اجرای صحیح این قوانین شرط اساسی برای گسترش این قبیل فعالیت ها است. در آموزش مجازی حدود نیمی از محتوای آموزشی توسط استاد تدریس می شود و مابقی با همکاری و تعامل دانشجویان، مطالعه و بررسی می شود. بنابراین محتوای درسی مورد نیاز دوره می بایست مناسب و قابل درک تولید شده باشد.

زیرساخت های فرهنگی نیز از جمله الزامات توسعه فناوری اطلاعات در یک جامعه به شمار می رود. در امر ایجاد و توسعه دانشگاه مجازی، این واقعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند. فرهنگ سازی صحیح و ارائه تصویر مناسبی از این نوع دانشگاه می تواند زمینه پذیرش عمومی و استقبال از آن را فراهم سازد. سطح دسترسی عموم مردم به کامپیوتر و شبکه اینترنت می بایست افزایش یابد و فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در امور آموزشی توسعه و ترویج شود.

زیرساخت های فناوری نیاز عمده برای شروع فعالیت و اجرایی کردن   سیستم آموزش الکترونیکی lms و سایت lms می باشد. خطوط مخابراتی، شبکه، سرورها، خطوط پر سرعت اینترنت و سیستم های کامپیوتری مناسب و ابزارهای آموزشی نظیر دوربین، مانیتورهای کلاسی، قلم های الکترونیکی از نیازهای اولیه برای طراحی این سیستم میباشد. سیستم های مدرن آموزشی بر پایه وب طراحی شده اند و نیازمند بستر شبکه ای لازم برای ارائه و استفاده مفید هستند. پهنای باند ضعیف می تواند یک مسأله جدی باشد اما به این معنی نیست که این امر باعث کم رنگ شدن نقش آموزش مجازی شود. در صورتی که دولت ها قادر باشند هزینه های سرمایه گذاری فناوری های مختلف را بررسی کنند، نتایج بسیار مطلوبی در راه سرمایه گذاری برای زیرساخت های فناوری کسب خواهند نمود. لازمه تحقق آموزش الکترونیکی پر بازده، طراحی سیستم های آموزشی است که با پهنای باند مختلف مشکلات جدی ایجاد نکند و سطح مطلوبی از آموزش را ارائه دهد.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم آموزش مجازی lms چیست

محصولات ِ موجود در زمینه سیستم های مدیریت آموزشی بسیار متنوع هستند و انتخاب آنها نیازمند مطالعه دقیق امکانات آنهاست. مدل هایی از این سیستم به صورت منبع باز ارائه شده اند و امکان توسعه آن توسط برنامه نویسان فراهم شده که این امر ممکن است مشکلاتی از قبیل کاهش امنیت را برای سیستم ایجاد کند. سیستم های دیگری نیز که در قبال هزینه در اختیار مراکز قرار می گیرند و متعهد به پشتیبانی می شوند، ممکن است خدمات و پشتیبانی قابل قبولی ارائه نکنند. در مناطق و کشورهای مختلف، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به صورت یکسان پراکنده نیستند و ممکن است عده زیادی از افراد به رغم علاقه و انگیزه، به دلیل نداشتن امکانات لازم، موفق نشوند به دوره های الکترونیکی وارد شوند. توجه جدی به چالش های مطرح شده پیش از سرمایه گذاری می تواند منجر به تخصیص مناسب تر سرمایه ها به آموزش مجازی در کشورهای در حال توسعه باشد. همچنین تمرکز بیشتر بر فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی بلندمدت در این حوزه امری ضروری و لازم به نظر می رسد. بنابراین نباید فراهم کردن ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات، نرم افزار و سخت افزارهای آموزشی در برنامه های کوتاه مدت را به دیدگاه ها و راهبردهای بلند مدت ترجیح داد.

در راستای انواع روش های آموزش اینترنتی، دوره‌های آموزشی موک جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. این دوره های فراگیر آموزش آنلاین در بستر اینترنت بصورت رایگان ارائه می شوند. نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری انکار ناپذیر می باشد و در این راستا موک (Mooc) ها بدلیل در دسترس بودن و امکان شرکت در آنها بدون آزمون ورودی و پیشنیاز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. تولید محتوای این دوره‌ها بصورت فیلم، صدا، نوشته یا هر مدل آموزشی دیگر ارائه می‌شود.

در بحث کاربرد سیستم های آموزشی نیز مسائلی عنوان شده اند. حضور و غیاب در سیستم، امکان تقلب در امتحانات برخط، ارزیابی دانشجویان، پرداخت شهریه و حضور دانشجو در کلاس های درسی برخط از جمله چالش های مطرح در طول دوره های تحصیلی هستند.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم آموزش مجازی lms چیست
 


سامانه های نوین سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)


 در این زمینه، مؤسسات و شرکتهای بسیاری که در دنیای تجارت آموزشی فعالیت دارند، برنامه های کاربردی پیچیده و عظیمی طراحی کرده اند که با عناوین متنوعی همچون سیستم مدیریت آموزشی، سیستم مدیریت کارآموزی، سیستم سرپرستی فعالیت آموزشی، سیستم آموزشی مجتمع وغیره به کاربران آموزش الکترونیکی عرضه می شوند. فناوری آموزش الکترونیکی LMS از جمله وب سیتی، سامانه مودل (Moodle) ، سامانه ساکای (Sakai) و سامانه بلک بورد، جدیدترین و به روزترین و محبوب ترین سیستم های مدیریت آموزش LMS هستند که در امر تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی انواع و نمونه های آن می پردازیم.
دو مدل مختلف شامل سیستم های منبع باز (Source Open) و سیستم های تجاری در این حوزه شکل گرفته اند. دانشگاه Berkeley از سیستم های آموزشی مختلفی به صورت آزمایشی استفاده کرده است. سیستم های تجاری وب سیتی و بلک بورد و سیستم های منبع باز ساکای نمونه هایی از آنها هستند. دو سیستم مودل و ساکای به دلیل صرفه جویی در هزینه ها و سهولت کنترل، در میان سایر سیستم های منبع باز از محبوبیت خاصی برخوردار هستند.


سامانه  LMS مودل 


مودل یا محیط آموزشی داینامیک شی گرای ماژولار یک بستر نرم افزاری آموزش الکترونیکی است که با عناوین سیستم مدیریت درس، سیستم مدیریت یادگیری و یا محیط یادگیری مجازی (Virtual Learning Environment) نیز شناخته میشود. این برنامه، ابزاری تحت وب، اینترنتی و آموزش مجازی رایگان است که مربیان و اساتید می توانند برای ایجاد محیط های تأثیرگذار در یادگیری برخط استفاده کنند. برای این کار نیاز است این سامانه نرم افزاری روی یک وب سرور، یک کامپیوتر شخصی و یا در یک شرکت میزبانی وب نصب شود. مودل با هدف کمک به اساتید جهت ساخت دروس برخط با تمرکز بر تعامل و همکاری در ایجاد محتوای دروس ساخته شده است. اولین نسخه از مودل در 20 آگوست 2002 توسط Dougiamas منتشر شد .برخی از ویژگیهای عمومی و قابل توجه این سیستم شامل ارسال1 تکلیف، فروم گفتگو، دانلود فایل، رتبه بندی، پیام های آنی، تقویم برخط، اخبار و اطلاعیه های برخط، امتحان برخط، ویکی میباشد.


سامانه LMS ساکای  


جامعه ای از نهادهای دانشگاهی، سازمان های تجاری و افرادی است که برای توسعه همکاری های مشترک و محیط های آموزشی با هم کار می کنند. ساکای بستر نرم افزاری آموزشی به صورت رایگان و منبع باز است و برای آموزش، پژوهش و همکاری، مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم هایی از این نوع نیز به عنوان سیستم های مدیریت دوره CMS سیستم های مدیریت یادگیری و یا محیط های یادگیری مجازی شناخته می شوند.

شرکت پافکو به عنوان اولین ارائه دهنده یکپارچه نرم افزارهای آموزش الکترونیکی، مفتخر خواهد بود تا با مشاوره رایگان، کارشناسان و تصمیم گیرندگان در حوزه انتخاب نرم افزار ارائه دهد. چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موارد ذیل دارید، با ما تماس حاصل فرمایید:

  • راه اندازی آموزشگاه مجازی
  • نرم افزار مدیریت یادگیری LMS (ال ام اس)
  • نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
  • نرم افزار Adobe Connect
  • نرم افزار وب کنفرانس BigBlueButton
  • اجاره سرویس کلاس مجازی و وبینار
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه
  • نرم افزار مدیریت دانشگاه (4M)

مشاوره رایگان بگیرید

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید