مقالات نرم افزار آموزش مجازی

نقش نرم افزار آموزش مجازی LMS چیست ؟

نقش آموزش مجازی
پدیده آموزش مجازی (LMS) یا فراگیری الکترونیکی (E-Learning ) شاید پراهمیت ترین عامل جهش های علمی/پژوهشی/فرهنگی و درنتیجه ازدیاد شکاف های روبه رشد باشد. از این رو، برای کاهش این شکاف ها گذار از شرایط کنونی به جامعه اطلاعاتی مسیری غیر قابل اجتناب است. بدیهی است که پیش نیاز گام نهادن در این پهنه انتقال بخش های عمده و اساسی از خارج به کشور می باشد.

با ادوب کانکت، کلاس مجازی برگزار کن!

همراه با تست رایگان

نقش آموزش مجازی
نرم افزار ال ام اس LMS

آنچه که امروز تحت عناوین شکاف یا فاصله بین کشور ها، مناطق، ملت ها، طبقات، اقشار، و افراد مطرح است در تحلیل نهایی بیش از هر عامل دیگر با “شکاف دیجیتال” و یا میزان بهره مندی و کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات تناسب مستقیم دارد. به یک کلام، دنیای معاصر به “جوامع اطلاعاتی” ، “جوامع صنعتی” و “جوامع سنتی” تقسیم شده است. در این میان، میزان توسعه وکاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش مهمترین شاخص پیشرفت بشمار می رود.
پدیده آموزش مجازی (LMS) یا فراگیری الکترونیکی (E-Learning ) شاید پراهمیت ترین عامل جهش های علمی/پژوهشی/فرهنگی و درنتیجه ازدیاد شکاف های روبه رشد باشد. از این رو، برای کاهش این شکاف ها گذار از شرایط کنونی به جامعه اطلاعاتی مسیری غیر قابل اجتناب است. بدیهی است که پیش نیاز گام نهادن در این پهنه انتقال بخش های عمده و اساسی از خارج به کشور می باشد.

 

انتخاب یا اجبار

گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی لزوما به مفهوم حرکتی تکاملی نیست بلکه معادل جهشی ساختاری است. همان گونه که گذار از زنجیره “اسب - گاری - درشکه” به زنجیره “اتومبیل – ترن – هواپیما” هر چند در درون هر یک از زنجیره ها حرکتی تکاملی است ولی تغییر مکان از یک زنجیره به زنجیره دیگرجهشی ساختاری می باشد. همین رابطه در تغییر مکان از بزرگراه اتومبیل رو یا کریدور هوایی به بزرگراه اطلاعاتی و ارتباطی صادق است. اگر در تغییرات قبلی افزایش سرعت حرکت در سیر و سفر اساس بوده است، در این تغییر ساختاری اخیر کلا حذف حرکت فیزیکی و سیر و سفر در کار است. یعنی امکان انجام کار بدون حرکت فیزیکی و این جهشی ساختاری است که در مناسبات دنیای نوین غیر قابل اجتناب است. در نتیجه این تغییر مکان و گذار به جامعه اطلاعاتی نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است.
 

نقش آموزش مجازی
نرم افزار ال ام اس LMS

معضل یا فرصت

هرچند که گذار به جامعه اطلاعاتی مستلزم تغییرات بسیار گسترده و ژرف در روش، منش و مناسبات اجتماعی میباشد اما نباید این تحول را لزوما بعنوان یک معضل بزرگ محسوب نمود. اگر گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی معضلات بیشماری از جمله مسأله “وابستگی” فنی و اقتصادی و به تبع آن وابستگی فرهنگی، اجتماعی و نهایتا وابستگی سیاسی و نظامی همراه بوده است، در گذار به جامعه اطلاعاتی فرصت هایی به چشم می خورد که میتواند در جهت عکس آن ها عمل نماید. دلیل اصلی این امر وجود هزارن نفر از مولدین و مبتکران ایرانی در بطن تحولات فنآوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفته ترین مراکز جهان است. سیستم آموزش مجازی موقعیت شرایط استثنائی تاریخی ای را بوجود آورده است که برای نخستین بار امکان جهش از موقعیت عقب ماندگی به موقعیت پیشرفته ای را برای کشور ما فراهم آورده است. حضور فعال و موثر متخصصان و نخبگان ایرانی در مهم ترین مراکز علمی و پژوهشی اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه نیز فرصتی گرانبها بوجود آورده است که انتقال دانش، تجربه و فنآوری اطلاعات و ارتباطات را امکان پذیر مینماید. این فرصت تاریخی برای گذار به جامعه اطلاعاتی در مورد کمتر کشوری صدق میکند.

 

سرمایه بری یا سرمایه آوری

بزرگترین تنگنای گذار به جامعه صنعتی معضل همیشگی “سرمایه بری” آن بوده و هست. گذار به جامعه اطلاعاتی لزوما از چنین ویژگی بر خوردار نیست. گذار به جامعه صنعتی طولانی، سرمایه بر، پر حجم و پر مشقت است. مستلزم کار ساخت و ساز بسیار عظیم، سرمایه های بسیار عظیم تر و دیر بازده است. کاری که عمدتا از دست افراد و گروه های خصوصی ساخته نیست و در نتیجه گذار به جامعه صنعتی در جهان سوم کار دولت ها بوده است. حاصل آنکه بجای گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی در واقع گذار به “جامعه دولتی” صورت گرفته است. این معضل سرمایه بری و طبعا “دولتمداری” لزوما در گذار به جامعه اطلاعاتی غیر قابل اجتناب نیست. مراحل گام نهادن در پهنه اطلاعات و ارتباطات هر یک بخودی خود اشتغال زا و همراه با ارزش افزوده ایست که ناشی از افزایش کارآیی زیاد با سرمایه گذاری نسبتا کم میباشد. در واقع، در هر گام از این حرکت لزوم سرمایه گذاری سنگین در بسیاری از بخش ها حذف یا تا حدود زیادی کاهش میابد. در نتیجه، هر مرحله از این حرکت خود سرمایه آور است. افزایش کار آیی نیروی انسانی که مهمترین عامل تولید است در این میان از بیشترین سهم برخوردار است. آموزش مجازی یا فراگیری الکترونیکی نیز کلید گذار نیروی انسانی به جامعه اطلاعاتی میباشد.
 

نقش آموزش مجازی
نرم افزار ال ام اس LMS

گذار به جامعه اطلاعاتی و لزوم حضور آموزش مجازی

طبیعی است که در هر مرحله از گذار تاریخی جوامع به مراحل بعدی طبقات یا اقشار ویژه ای ایفای نقش اساسی را به عهده دارند. در گذار به جامعه صنعتی، این نقش بطور عمده در اختیار سرمایه داران و فنآوران بوده است. در جهان سوم، این نقش عمدتا توسط دولت ها اجرا شده است. در گذار به جامعه اطلاعاتی، نقش عمده به دوش دانش آموختگان جامعه است. فقط این قشر از جامعه است که توان، ظرفیت و امکان ورود بدون اشکال و سریعتر به این سرزمین ناشناخته را بدون آنکه شوک گذشتن از تونل زمان تعادل او را برهم بزند دارد. نظام آموزشی جامعه همراه با تمامی اجزای آن نخستین بخش از جامعه است که میتواند ساده تر و موثر تر از سایر بخش ها به این پهنه گام نهد. پیش نیاز این حرکت نیز گسترش سریع و وسیع “فراگیری الکترونیکی” از پایین ترین سطوح تا بالاترین مقاطع نظام آموزشی کشور میباشد. این مقاطع را میتوان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

نقش آموزش مجازی
نرم افزار ال ام اس LMS

آموزش الکترونیکی LMS

فراگیری الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی یا آموزش مجازی LMS در ساده ترین شکل به مفهوم ارائه محتوای درسی از طریق اینترنت می باشد. بهترین تعریف آموزش مجازی آن بخش از فرایند یادگیری و تعلیم است که از طریق تار جهان گستر صورت می گیرد. یادگیری الکترونیکی گونه ای از آموزش است که با بهره گیری از اینترانت، اکسترانت و اینترنت ارائه می شود. از آنجاکه در این روش دوره های آموزشی را میتوان بصورت متمرکز مدیریت کرد، راهنمایی و تشویق دانشجویان برای تکمیل دوره ها و کنترل محتوی بسیار آسان و استفاده از آنها چندان گران نیست. مزیت اصلی این روش این است که یادگیران می‌توانند از روی میز کار خود به این نوع آموزش دسترسی پیدا کنند.
دو روش اصلی آموزش مجازی رایج است. آموزش همزمان و غیر همزمان. در آموزش غیر همزمان یادگیری بصورت انفرادی است و با بهره گیری از تار جهان گستر، اینترانت و یا اکسترانت صورت می گیرد. ویژگی عمده این دوره‌ها این است که دانشجو هر زمان که بخواهد آموزش می‌بیند. برعکس، آموزش مجازی همزمان در زمانهای معین اجرا می‌شود. برنامه‌های تدریس از طریق وب انجام می‌گیرد. در نتیجه استفاده از فناوری های نوین مانند ارائه مطالب به شیوه الکترونیکی، جلسات گپ و تخته سیاه الکترونیکی امکان‌پذیر می‌شود.
ضرورتاً مفهوم آموزش با این فن‌آوری ها به آموزش ازراه دور تبدیل می‌شود.
مطالعات نشان داده است که نرم افزار ال ام اس LMS همراه با معلم موجب می شود که یادگیران 90 بار سریعتر از آموزش به تنهائی توسط یادگیر دوره های آموزشی را به اتمام برسانند. آموزش همراه با معلم همان انگیزه‌ای را که در کلاس‌های سنتی وجود دارد فراهم می‌کند. زمانی که معلم مجازی بصورت انفرادی در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد ترکیبی از آموزش همزمان و غیرهمزمان ایجاد می‌شود.

شرکت پافکو ارائه دهنده سیستم آموزش الکترونیکی lms، مفتخر است تا چنانچه سئوالاتی نظیر موارد ذیل دارید، مشاوره رایگان (Free Consultation) ارائه دهد:

  • مشاوره رایگان در خصوص "آموزش الکترونیکی چیست" و یا "lms چیست"
  • مشاوره رایگان درباره "آموزش مجازی چیست" و یا "مزایای آموزش الکترونیکی چیست"
  • مشاوره رایگان راجع به "مدیریت آموزش الکترونیکی چیست" و یا "مدرسه مجازی چیست"
  • مشاوره رایگان در خصوص "سیستم آموزش مجازی چیست" و یا سیستم آموزش الکترونیکی چیست"
  • مشاوره رایگان در رابطه با "سیستم lms چیست" و معایب آموزش الکترونیکی چیست"
  • مشاوره رایگان درباره " یادگیری مجازی چیست" و یا یادگیری الکترونیکی چیست"
  • مشاوره رایگان راجع به " نرم افزار lms چیست" و منظور از آموزش الکترونیکی چیست"
  • مشاوره رایگان بهترین روش "آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی (lms) چیست؟" و شناخت "بهترین سیستم مدیریت یادگیری LMS"
  • مشاوره رایگان قیمت “ال ام اس دانشگاهی" و آموزش رایگان “انواع سیستم مدیریت آموزش مجازی (lms)"
مشاوره رایگان بگیرید
نظرات کاربران
m4095008@gmail.com

سلام چجوری باید انجام بدیم و اماده سازی کنیم این کلاس مجازی رو؟
کسی هست اینکارو انجام بده برای من؟
ایمیل بدین لطفا

1 0

مریمی

با سلام و عرض ادب
برای کلاسهای الکترونیکی دانشگاه میخوام از طریق گوشی کلاسهارو شرکت کنم ولی نمیدونم چه نرم افزاری رو نصب کنم میشه یه اطلاعاتی بهم بدین با تشکر

5 0

مریم دانا

سلام
سیستم ال ام اس در جهت یادگیری چگونه کمک می کند؟
ما یک موسسه زبان هستیم و اگر بتواند به ما کمک بکند شاید بتوانیم از نرم افزار lms استفاده کنیم ممنون

2 0

شرکت پافکو

درود . سیستم ال ام اس جهت ارائه ی محتوا های درسی و برگزاری آزمون آنلاین و تنظیم کارگاه و ارائه تکلیف به دانش پذیران استفاده می شود و تمامی این فرآیندها به صورت آنلاین انجام میشود.

3 0

جعفر

درود
ال ام اس مودل به ما خیلی کمک کرد از شما سپاسگزارم

1 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید