آموزش های نرم افزار مدیریت آموزشگاه

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه پافکو

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه | گزارشات و آمار

راهنمای سیستم مدیریت آموزشگاه - راهنمای گزارشات و آمار. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با سیستم مدیریت آموزشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر است: 

 • زیرمنوی لیست خام نمرات
 • زیرمنوی لیست دوره های ثبت نام شده
 • زیرمنوی صدور گواهینامه
ادامه مطلب

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه پافکو

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه | سیستم پرداخت اینترنتی و مدیریت حسابداری

راهنمای سیستم مدیریت آموزشگاه - راهنمای منوی مدیریت سیستم. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با سیستم مدیریت آموزشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر است: 

 • زیرمنوی اطلاعات بانک ها
 • زیر منوی اطلاعات شعبه ها
 • زیرمنوی نوع حساب
 • زیرمنوی حساب های بانکی
 • زیرمنوی انواع سند مدت دار
 • زیرمنوی انواع سند نقدی
 • زیر منوی وضعیت وصولی
 • منوی پرداخت اینترنتی
  • زیرمنوی پرداخت اینترنتی آموزشگاه
  • نوی اسناد دریافتی از دانش پذیر
 • منوی امور مالی
 • منوی گزارشات مالی
ادامه مطلب

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه پافکو

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه | قسمت عملیات و نمرات

راهنمای سیستم مدیریت آموزشگاه - راهنمای قسمت عملیات و نمرات. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با سیستم مدیریت آموزشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر است: 

 • زیرمنوی ثبت نام دوره 
 • قسمت نمرات
ادامه مطلب

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه پافکو

راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه | واحد تعاریف

راهنمای سیستم مدیریت آموزشگاه - راهنمای واحد تعاریف. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با سیستم مدیریت آموزشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر است: 

  • زیرمنوی اساتید
  • منوی دانش پذیران
  • منوی دروس
  • منوی محل برگزاری
  • فرم موسسه
  • منوی دوره
  ادامه مطلب

  راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه پافکو

  راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه | منوی اطلاعات پایه

  راهنمای سیستم مدیریت آموزشگاه - راهنمای منوی اطلاعات پایه. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با سیستم مدیریت آموزشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر می باشد: 

  • زیرمنوی دوره
  • زیرمنوی آموزشی
  • ابزار import
  ادامه مطلب

  راهنمای نرم افزار مدیریت آموزشگاه پافکو

  راهنمای سیستم نرم افزار آموزشگاه | راهنمای منوی مدیریت سیستم

  راهنمای سیستم مدیریت آموزشگاه - راهنمای منوی مدیریت سیستم. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با سیستم مدیریت آموزشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر است: 

  • زیرمنوی تعریف قوانین ثبت نام 
  • منوی تولید رمز عبور گروهی کاربران
   • زیر منوی تولید رمز عبور اساتید 
   • تولید رمز عبور دانشجویان
  • منوی مدیریت فایل