آموزش های سیستم مدیریت آموزش دانشگاه

راهنمای سیستم مدیریت آموزش دانشگاه- اطلاعات پایه

راهنمای سیستم مدیریت آموزش دانشگاه- اطلاعات پایه

راهنمای سیستم مدیریت آموزش دانشگاه - راهنمای اطلاعات پایه. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با نرم افزار مدیریت آموزش دانشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر است:

  • کشور
  • استان
  • شهر
ادامه مطلب

راهنمای سیستم مدیریت آموزش دانشگاه

راهنمای سیستم مدیریت آموزش دانشگاه | مدیریت سامانه

راهنمای سیستم مدیریت آموزش دانشگاه - راهنمای مدیریت سامانه. واحد آموزش پافکو برای راحتی حال مشتریان اقدام به تولید و انتشار آموزش های کار با نرم افزار مدیریت آموزش دانشگاه پافکو کرده است. این بخش از راهنما شامل موارد زیر است:

  • مدیریت کاربران
  • مدیریت اخبار
ادامه مطلب

نظرات کاربران