آموزش

دوره های آموزشی پافکو

ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

حق التدریس

نوع دوره: مجازی

مبلغ نهایی : 1000 ريال

مبلغ نهایی : 1000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 50

تعداد جلسات : 10جلسه

کد : 110

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :

زمان تخفیف