لیست دوره های اکادمی پافکو
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

نرم افزار فروشگاه ساز

شروع: 1397/12/01

پایان: 1399/09/30

نوع دوره: مجازی

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

شروع: 1397/12/01

پایان: 1399/09/30

مبلغ قبل از تخفیف : 400,000 ريال

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 200

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 104