لیست دوره های اکادمی پافکو
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

نرم افزارطراحی سایت ( cms )

شروع: 1398/05/14

پایان: 1398/05/14

نوع دوره: مجازی

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

شروع: 1398/05/14

پایان: 1398/05/14

مبلغ قبل از تخفیف : 500,000 ريال

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 200

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 103