آموزش

دوره های آموزشی پافکو

ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

نرم افزار سایت ساز ( cms )

نوع دوره: مجازی

مبلغ نهایی : 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 200

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 103

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :