دوره های آموزشی پافکو

دوره های-آموزشی-پافکو
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
کدنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادسطح دورهمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
200098آموزش مجازی CMS پافکو(سایت ساز)1397/04/311397/04/313:00آموزش کارشناس 01397/04/30 100