آموزش

دوره های آموزشی پافکو

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

کد : 102

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 0 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

نرم افزار یادگیری الکترونیکی (lms)

نرم افزار یادگیری الکترونیکی (lms)

کد : 100

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 0 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

-نرم افزار وب کنفرانس

نرم افزار وب کنفرانس

کد : 110

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 0 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

نوع دوره : مجازی

نرم افزارطراحی سایت ( cms )

نرم افزارطراحی سایت ( cms )

کد : 103

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری

کد : 101

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش  (4m)

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش (4m)

کد : 106

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 04:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

نرم افزار فروشگاه ساز

نرم افزار فروشگاه ساز

کد : 104

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

نرم افزار ارسال پیامک ( sms)

نرم افزار ارسال پیامک ( sms)

کد : 105

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : ندا ملکی

مبلغ نهایی : 0 ريال

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی