آموزش

دوره های آموزشی پافکو

ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

نرم افزار سیستم یادگیری الکترونیکی (lms)

کد : 100

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

نرم افزار اتوماسیون اداری

کد : 101

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

کد : 102

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

نرم افزار سایت ساز ( cms )

کد : 103

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

نرم افزار فروشگاه ساز

کد : 104

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

نرم افزار ارسال پیامک ( sms)

کد : 105

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش (4m)

کد : 106

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28

نرم افزار مدیریت پایان نامه

کد : 107

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : ملکی ندا

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1397/12/28