انتقادات پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات پیشنهادات

شرکت پافکو در هر زمان به فکر و اندیشه بهبود بخشیدن در ارائه خدمات است . لذا خواهشمند است با ارسال کردن نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود ، شرکت پافکو را در راستای ارائه خدمات و سرویس دهی به مشتریان عزیز بهبود بخشید .
مشخصات
تلفن تماس
موضوع
متن
تصویر امنیتی
کد امنیتی :