اتوماسیون اداری


مقالات اتوماسیون اداری

فوایدومزایای پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در شرکت‌ها و مجموعه‌های اداری


سیستم اتوماسیون اداری

شرکت‌ها و دفاتر فعال در زمینه‌های تجاری و اداری، تنها با هماهنگی و نظم در میان تمام اجزای آن شرکت و یا دفتر می‌توانند به پیشرفت و ترقی دست یابند. در صورت عدم وجود هماهنگی در میان بخصش‌های مختلف ممکن است با مشکلات بزرگی روبه‌رو شوند از پیشرفت و ارتقاء باز بمانند.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)

اتوماسیون اداری و برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) علم و فنی برای مدیریت منابع و راه حلی نرم ‌افزاری برای تعریف و ایجاد فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان به طور یکپارچه است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری-و کارکرد آن در سازمان

اتوماسیون اداری چیست؟

عبارت است از متصل کردن اطلاعات کامپیوترهای موجود در یک سازمان به کمک شبکه و با استفاده از یک برنامه نرم افزاری مشترک، تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه ها و مکاتبات و نیز دستورالعمل ها به صورت کاملا یکپارچه و آسان انجام پذیرد.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و تفاوت آن با انواع دیگر سیستم های اطلاعاتی

اتوماسیون اداری سیستم‌های جهانی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات که از لحاظ تجاری از اهمیت به سزایی برخوردار است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و نقش آن در کاهش مفاسد اداری و هزینه ها

اتوماسیون اداری علاوه بر آسانی و ایجاد سهولت در گردش کار، تسریع فرایندهای اداری، باعث امکان بررسی عملکرد کارمندان و از همه مهمتر زمینه کاهش مفاسد اداری و مشکلات اداری را فراهم می سازد.

ادامه مطلب

نقش اتوماسیون اداری در طبقه بندی، تبادل، تنظیم و تصحیح اطلاعات

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ که در آن کلیه فرایندها، مکاتبات اداری و دستور العمل ها به صورت یکپارچه و آسان انجام می شود.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و گردش کار (Workflow) و کاربرد آن در روند فعالیت های کنترلی، مدیریتی و بازرسی

اتوماسیون اداری و گردش کار

گردش کار یا workflow سیستم اتوماسیون مستندات اطلاعات و Task هایی است که میان متقاضیان (نیروی انسانی یا کامپیوتر) یک سازمان بر اساس یک مجموعه قوانین تعریف‌شده به‌منظور دستیابی به اهداف تجاری، قابل‌تعریف است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و پروتکل ECE

اتوماسیون اداری تحول چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات طی دو دهه اخیر ایجاد کرده و انتظارات کارگزار و ارباب رجوع را از لحاظ زمان و هزینه برآورده ساخته است.

ادامه مطلب