آموزش های نرم افزار اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری آموزش تنظیمات

اتوماسیون اداری-آموزش تنظیمات

تنظیمات در سیستم اتوماسیون اداری پافکو شامل طبقه بندی اتوماتیک نامه های شخصی، تنظیمات کلی نرم افزار دبیرخانه و محدود کردن ارسال نامه می باشد که با تصویر توضیح داده می شود.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری-آموزش گزارشات

اتوماسیون اداری-آموزش گزارشات

گزارشات در سیستم اتوماسیون اداری پافکو شامل گزارش گردش نامه، گزارش نامه ها و گزارش ساز پویا می باشد که با تصویر توضیح داده می شود.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری-آموزش عملیات

اتوماسیون اداری-آموزش عملیات

آموزش اتوماسیون اداری پافکو

در نرم افزار اتوماسیون اداری دومین بخش منوی عملیات است. در این بخش از راهنمای اتوماسیون اداری منوهای عملیات همراه با تصاویر ارائه می شود.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری-آموزش تعاریف بخش 2

اتوماسیون اداری-آموزش تعاریف بخش 2

راهنمای استفاده از اتوماسیون اداری پافکو

در نرم افزار اتوماسیون اداری اولین بخش منوی تعاریف است. در بخش اول راهنمای اتوماسیون اداری برخی منوها توضیح داده شد در ادامه بخش دوم این موارد همراه با تصاویر ارائه می شود.

ادامه مطلب

آموزش اتوماسیون اداری 1

اتوماسیون اداری-آموزش تعاریف بخش 1

راهنمای استفاده از اتوماسیون اداری پافکو

در اتوماسیون اداری اولین بخش از منوی اطلاعات پایه، منوی پوشه های نامه می باشد که شامل پوشه های عمومی و پوشه های خصوصی است. در ادامه توضیح این موارد همراه با تصاویر ارائه می شود.

ادامه مطلب

نظرات کاربران